Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door de Verkerk Groep BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Verkerk Groep BV verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Linken naar de Verkerk Groep website
Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de Verkerk Groep Homepage te doen en ons op de hoogte stellen. 

Aansprakelijkheid
De Verkerk Groep BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De Verkerk Groep BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van de Verkerk Groep opgenomen informatie. De Verkerk Groep BV is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Verkerk Groep websites zouden voorkomen. De Verkerk Groep BV is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Verkerk Groep websites zijn gelinked.

Verkerk Groep BV Privacyverklaring
De Verkerk Groep BV, gevestigd aan Molenvliet 1, 3335LH Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.verkerkgroep.nl
Molenvliet 1
3335LH Zwijndrecht
+31 78 610 77 00

De Verkerk Groep BV heeft een Privacy Functionaris aangesteld welke te bereiken is via info@verkerkgroep.com onder vermelding van privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch en in overleg.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Bij de Verkerk Groep BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan onze kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De Verkerk Groep BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Verkerk Groep BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Verkerk Groep BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Verkerk Groep BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Verkerk Groep BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of indien de opslag van de persoonsgegevens om andere wettelijke redenen onaanvaardbaar is. Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie en boekhouding of die bij wet moeten worden bewaard, worden hierdoor niet beïnvloed

Delen van persoonsgegevens met derden:
Verkerk Groep BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verkerk Groep BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Verkerk Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Verkerk Groep BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verkerkgroep.com onder vermelding van Privacy Functionaris. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Verkerk Groep BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Verkerk Groep BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@verkerkgroep.com onder vermelding van Privacy Functionaris.